Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
 
Hejnał Lubomierza
Kino za rogiem
Portal Mapowy
gazeta Sami Swoi
Powiadamianie SMS
Konsultacje społeczne
Interwencje
Księga gości
Baza firm
Mapa
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Statystyka
Licznik odwiedzin:
9019021
Dzisiaj:
183
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.145.113.2
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Urząd Gminy / Struktura Urzędu / Straż Miejska

Straż Miejska

 

Straż Miejska

Artur Okuniewicz - Komendant Straży Miejskiej

Andrzej Ćwilichowski - Strażnik Miejski

tel: 75 78 33 166 wew. 43, e-mail: smlubomierz@wp.pl

pierwsze piętro pokój nr 17
Urząd Miasta Lubomierz 59-623
Plac Wolności 1

Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Zwierzchnikiem Straży Miejskiej Gminy i Miasta Lubomierz jest Burmistrz Miasta. Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością Straży. W zakresie fachowym taki nadzór sprawuje Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta Wojewódzkiego Policji. Rada Gminy i Miasta Lubomierz w drodze uchwały powołuje Komendanta, który kieruje Strażą Miejską. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Zadania strażników
Zgodnie z ustawą do zadań Straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Obowiązki strażników
Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy. Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację. W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Do obowiązków strażnika należy w szczególności:

 1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 2. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
 3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią. Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, z tym, że nie mają prawa do strajku. W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej ani bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego.

Uprawnienia strażników
Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń,
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków, o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym
 7. wydawania poleceń,
 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
 10. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa powyżej, są:

 1. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 2. kajdanki,
 3. pałki obronne wielofunkcyjne,
 4. psy obronne,
 5. paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 6. ręczne miotacze gazu.

Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

Prawo lokalne
UCHWAŁA NR XLI/223/06 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30.06.2006r. W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubomierz
UCHWAŁA Nr XXXVII/169/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich.

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U. z 1997 Nr 123, poz.779/.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 1998r. Nr 112, poz. 713 ze zm./.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026/.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 841/.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych ( miejskich) niektórych czynności /Dz. U. z 2004 Nr 247, poz. 2473/.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych ( miejskich) środków przymusu bezpośredniego /Dz. U. z 2004 Nr 18, poz. 169/.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych ( miejskich) /Dz. U. z 2004 r. Nr 215 poz. 2185/.
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi ( miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży /Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1943/.
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. 1998 r. Nr 161, poz. 1108/.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych ( miejskich) /Dz. U. z 2004 r. Nr 14, poz. 127/.
 11. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./.
 12. wykaz aktów normatywnych pomocnych w realizacji ustawowych zadań.
 13. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń /Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, ze zm./.
 14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /Dz. U. z 2008 r. Nr 106, poz. 848/.
 15. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005 Nr 18, poz. 908/.
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. z 2008 Nr 132, poz. 841/.
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego /Dz. U. z 2002 Nr 236, poz. 1998/.
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów /Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1377/.
 19. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm./.
 20. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach /Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008/.
 21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 30, poz. 251 ze zm./.
 22. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 ze zm./.
 23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150/.
 24. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2003 r.Nr 106, poz. 1002, ze zm./.
 25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm./.
 26. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach /Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm./.
 27. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 909/.
 28. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. prawo o zgromadzeniach /Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, ze zm./.
18 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
Wirtualny spacer
Atrakcje turystyczne
Izery - aplikacja mobilna
Gmina Lubomierz przyjazna turystom!
Perły Samorządu 2016
Lider Rozwoju Regionalnego 2016
Internetowa wizytówka gmin czesko-polskiego pogranicza
Kalendarz imprez
Lubomed
Rehabilitacja Popielówek
IZERY
Schronisko
Związek Gmin KWISA
PARTNERSTWO IZERSKIE
Związek Powiatów Polskich

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu pn. "Razem dla Gminy Lubomierz"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontakt:
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz,
Plac Wolności 1,
59-623 Lubomierz, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie
tel.: 75 78 33 166, fax: 75 78 33 167, email: ugim@lubomierz.pl, http://lubomierz.pl

Konto: Bank Spółdzielczy 81 8384 1022 0000 0811 2000 0007, przy przelewach z zagranicy należy dopisać BIC-GBWCPL.PP

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 16.00,
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30,
piątek 7.00 - 15.00
Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Ziółkowski przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12.30 do 16.00.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x